PROW 2014-2020

 • Dokumenty do pobrania

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ślężanie

 • Konsultacje społeczne - Prezentacja projektu LSR

  SPOTKANIA KONSULTACYJNE - dotyczące prezentacji projektu tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ślężanie w ramach PROW 2014-2020”

   

 • Zakończyliśmy konsultacje społeczne

  Zakończyliśmy spotkania w gminach poświęcone analizie naszego regiony.

  Zadaniem grup było między innymi opracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru Lokalnej Grupy Działania. 

  Na spotkaniach opracowane zostały też pomysły na projekty, które mogłyby być realizowane w ramach programu Leader w latach 2014 – 2020.

  Obecnie trwają spotkania grupy roboczej w celu wypracowania ostatecznej wersji analizy SWOT i celów LSR.

   

 • Tworzymy strategię na nowy okres programowania

  Pracujemy nad nową strategią.
  Przeprowadziliśmy badania ankietowe na potrzeby diagnozy, w dniach 7-8 sierpnia (Zielone Wzgórze) przeprowadziliśmy pierwszy warsztat, na którym opracowaliśmy analizę SWOT. Ten materiał poddany został szerokim konsultacjom (spotkanie w każdej gminie członkowskiej). Na kolejnym warsztacie 1 i 2 września (Ślężański Młyn) przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych. Wypracowaliśmy cele główne i szczegółowe oraz wstępnie podzieliliśmy budżet. Na początku października opracowywać będziemy wskaźniki oraz procedury i wzory dokumentów.

 • Spotkania konsultacyjne - Tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju


  Spotkania Konsultacyjne dotyczące nowotworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ślężaniew ramach PROW 2014-2020

  Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach organizowanych w gminach należących do Lokalnej Grupy Działania – Ślężanie tj. Dzierżoniów, Niemcza, Łagiewniki, Mietków, Marcinowice, Jordanów Śląski Piława Górna i Sobótka.

  W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Ślężanie chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej pracy nad głównymi założeniami tego dokumentu.

   

 • Konsultacje w biurze LGD

 • Plan Włączenia społeczności lokalnej

  Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Ślężanie” powstawać będzie zgodnie ze standardami procesu planowania strategicznego, czyli od etapu diagnozy poprzez analizę SWOT, uzgodnienie celów, działań i oczekiwanych rezultatów poprzez spotkania warsztatowe.

  1. Opis przygotowania LSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Ślężanie” powstawać będzie zgodnie ze standardami procesu planowania strategicznego, czyli od etapu diagnozy poprzez analizę SWOT, uzgodnienie celów, działań i oczekiwanych rezultatów poprzez spotkania warsztatowe..
  Prace nad dokumentem prowadzone będą metodą uspołecznioną przy udziale przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, mieszkańców.
  Grupa zaangażowana w proces tworzenia strategii zostanie wyłoniona na podstawie pełnej analizy lokalnych i regionalnych aktorów istotnych z punktu widzenia interesów społeczności lokalnych oraz opiniotwórczych środowisk. Udział lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR w procesie konsultacji społecznych obejmował będzie zorganizowanie 8  spotkań, po jednym na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR. Spotkania te  poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
  Poszczególne etapy tworzenia LSR:                                                                                                                       

  1. Przygotowanie procesu
  2. Opracowanie dokumentu strategii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Warsztaty w grupach roboczych (8 spotkań)
  - Diagnoza obszaru LGD
  - Identyfikacja problemów
  - Analiza SWOT
  - Wizja, cele, misja LGD
  - Cele, działania
  Konsultacje poszczególnych zagadnień tworzonego LSR prowadzone będą wśród mieszkańców przez biuro LGD w zróżnicowany sposób. Poprzez stronę internetową - zamieszczenie informacji na bieżąco,  rozsyłanie i przyjmowanie uwag poprzez e-maila, bezpośrednio w biurze LGD oraz w trakcie przeprowadzanych spotkań konsultacyjnych w terenie.                                                                                                                                                                                                                                                              3. Zakończenie procesu
  Uczestnicy spotkań informowani będą o  współfinansowaniu w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

 • Dokumenty Leader 2014-2020

 • Idea Box - Fiszki projektowe

  IDEA BOX - Podziel się z nami swoimi pomysłami.

  W załącznikach znajdują się arkusze skierowane do mieszkańców obszaru LSR.

  Prosimy o wypełnianie i przesyłanie na adres: info@sleza.pl

  lub na adres pocztowy: Stowarzyszenie "Ślężanie-LGD" ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka